Δικτύωση / Ανταλλαγή πληροφοριών

Το πρόγραμμα Life Clivut είναι ανοιχτό σε συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλα έργα, προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες και να γίνει διάχυση αποτελεσμάτων.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες που αφορούν στην ανάπτυξη διαχειριστικού σχεδίου για την Στρατηγική για το αστικό κλίμα και την πράσινη υποδομή καθώς και καινοτόμες αστικές στρατηγικές, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!Ιδρύθηκε από

images/life2.jpg