Εργο \ Δράσεις

Δράσεις

Η στρατηγική για την ανάπτυξη της « Στρατηγικής για το αστικό κλίμα και την πράσινη υποδομή» θα βασίζεται στον προγραμματισμό και στην κοινή διαχείριση δέντρων από τις διοικήσεις, τους πολεοδόμους, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
A Προπαρασκευαστικές δράσεις

A1 – Έναρξη έργου
A2 – Χαρακτηρισμός πράσινων υποδομών και προσδιορισμός παραμέτρων περιβάλλοντος και κλίματος
A3 – Δημιουργία κήπων φαινολογικής παρακολούθησης
A4 – Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου

C – Δράσεις εφαρμογής και υλοποίησης

C1 – Ενίσχυση δεξιοτήτων σχεδιαστών αστικού χώρου και διαχειριστών αστικού πρασίνου
C2 – Δράση των πολιτών στο αστικό κλίμα
C3 – Κλιματικές εκπαιδευτικές δεξιότητες
C4 – Επιχειρήσεις σε αστικές κλιματικές δράσεις
C5 – Επαναληψημότητα και μεταφορά

D - Παρακολούθηση του αντίκτυπου των δράσεων του έργου

D1 – Εκτίμηση του κύκλου ζωής των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιπτώσεων της στρατηγικής για το αστικό κλίμα και την πράσινη υποδομή
D2 – Παρακολούθηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων.Ιδρύθηκε από

images/life2.jpg