Εργο \ Σχετικά με εμάς

Το πρόγραμμα LIFE CLIVUT είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το LIFE, το μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και την κλιματική δράση. Το LIFE συμβάλλει στην εφαρμογή, την ενημέρωση και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και των νόμων της ΕΕ συγχρηματοδοτώντας έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ο γενικός στόχος του LIFE CLIVUT είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια «στρατηγική» για τη διαχείριση των αστικών δασών που βελτιστοποιεί τις περιβαλλοντικές και κλιματολογικές υπηρεσίες τους, σε πόλεις μεσαίου μεγέθους της Μεσογείου. Η στρατηγική θα βασίζεται στον κοινό σχεδιασμό και διαχείριση του αστικού πρασίνου και των φυσικών χώρων από τις διοικήσεις, τους πολεοδόμους, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το έργο προβλέπει δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης και συμμετοχής των πολιτών για τη βελτίωση του αστικού πρασίνου και τη συμβολή στην ευημερία και την ποιότητα ζωής στις πόλεις.


Οι εταίροι του έργου είναι:

Πανεπιστήμιο της Περούτζια- DICA
Δήμος της Περούτζια
Δήμος της Μπολόνια
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα)
ISG Ανώτατο Ινστιτούτο Διοίκησης (Πορτογαλία)
CESAR Κέντρο Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης (Ασίζη)Ιδρύθηκε από

images/life2.jpg